ㄍㄨㄛˊguóㄐㄧˋㄇㄧㄣˊmínㄕㄥshēng

  1. 國家經濟人民生活官場現形·》:他們從前中舉進士八股試帖來的國計民生毫無關係。」民生國計」。

volkswirtschaftlich entscheidend, volkswirtschaftlich wichtig, Volkswirtschaft und Lebenstandard (S)​