ㄨㄟˊwéiㄔㄥˊchéng

  1. 包圍城池戰國策·》:圍城平原君。」

  2. 城池包圍水滸傳·》:玄女天書猛然圍城不見有救接應。」

Fortress Besieged, 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書, filmed as a TV serial, siege, besieged city
la forteresse assiégée (livre)​
belagerte Stadt (S)​, eine Stadt belagern (V)​, Fortress Besieged ("Die belagerte Stadt")​ (Eig, Werk, Autor: Qian Zhongshu (chin. Schriftsteller)​)​