ㄉㄧˋㄆㄧˇ

  1. 地方上不務正業欺壓百姓為非作歹二十年目睹之怪現狀·》:並且清白良民地痞流氓刑法便是名譽還可以賠錢?」地棍」。流氓

bully, local ruffian
gredin local
ortsansässige Gang (S)​