ㄗㄨㄛˋzuòㄒㄧㄤˇxiǎngㄑㄧˊㄔㄥˊchéng

  1. 不出勞力享受現成福利···》:夸誕使他人幹事坐享其成公事。」不勞而獲坐收漁利勞而無功火中取栗自力更生自食其力

to reap where one has not sown (idiom)​
(expr. idiom.)​ récolter là où on n'a pas semé