ㄔㄨㄟˊchuíㄊㄧㄠˊtiáo

  1. 古時童子束髮童子垂髫」。·陶淵明桃花源記〉:黃髮垂髫怡然自樂。」聊齋志異··》:低垂垂髫豔絕。」垂髮」。

falling hair of a child, (fig.)​ child
chute de cheveux d'un enfant, (fig.)​ enfant