ˊzhíㄒㄧㄥˊxíng

  1. 依法實行執行監禁」、執行槍決」。

  2. 依據計畫決議這次表演活動策劃執行。」奉行推行履行實行實施

to implement, to carry out, to execute, to run
appliquer, exécuter
Ausführung, Ausübung, Durchführung (S)​, Durchführung (S)​, Erledigung, Vollsteckung (S)​, Vollziehung (S)​, ausüben, ausführen, durchführen (V)​, ausführen (V)​, begehen (V)​, erfüllen (V)​, implementieren (V)​, praktizieren (V)​, praktizieren, bearbeiten, implementieren (V)​