ㄔㄣˊchénˋshì

  1. 凡俗世界人間·王維愚公谷塵世何處?」紅樓夢·》:人間風情月債塵世男痴。」凡間紅塵塵凡塵寰塵間世間人間空門

this mortal life, the mundane world
ce bas monde, le monde terrestre