ㄕㄡˋshòuㄕㄨ˙shu

  1. 中國宿命思想壽命長短上天早已注定非人更改命中注定歲數壽數」。水滸傳·第一》:今番兄弟各人壽數。」儒林外史·第一》:壽數斷氣身亡。」」。

predestined length of life
vorherbestimmtes Alter, zugewiesene Lebenszeit