+7 = 10 

ㄒㄧㄚˋxià

  1. 一年四季中的農曆立秋時期一般而言氣溫北半球氣候大概六月期間」、」。

  2. 泛指中國」。書經·》:蠻夷。」

  3. 五彩顏色周禮·天官·染人》:。」·鄭玄·五色。」

  4. 高大房屋楚辭·王襃·九懷·》:。」」。

  5. 朝代參見夏朝

  1. 高大詩經··權輿》:夏屋渠渠。」

+7 = 10 

ㄐㄧㄚˇjiǎ

  1. 參見夏楚

the Xia or Hsia dynasty c. 2000 BC, Xia of the Sixteen Kingdoms (407-432)​, surname Xia, summer
été (abrév.)​
Sommer (S)​, alter Name für China (S)​, Xia Dynastie