ㄨㄞˋwàiㄔㄨchū

  1. 出外南齊書··》:陽宅不復外出家口。」·紀昀閱微草堂筆記··消夏》:農夫家小一夕外出劫盜人從屋簷。」出門回家居家在家

to go out, to go away (on a trip etc)​
sortie, équipée
weggehen (V)​