ㄙㄨˋㄧㄝˋㄈㄟˇfěiㄒㄧㄝˋxiè

  1. 日夜勤奮不懈文選·袁宏·三國名臣》:夙夜匪懈緝熙。」夙夜不懈」。日夜勤勉

to work from morning to night (idiom)​
(expr. idiom.)​ travailler du matin au soir