ㄇㄥˋmèngㄒㄧㄤˇxiǎng

  1. 妄想空想努力有成簡直夢想。」理想空想幻想妄想事實

  2. 渴想從小夢想鋼琴。」

(fig.)​ to dream of, dream
rêve, rêver de
Träumerei, Wunschtraum, Traum, träumen (S)​