ㄉㄚˋㄋㄟˋnèi

  1. 皇宮天子居所舊唐書·一二·本紀》:天寶元年四月長安大內東宮。」·洪昇長生殿·第一》:相連大內一般。」內家」。

Tanei township in Tainan county 台南縣[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
Tanei (Tainan)​
Kaiserpalast (S)​