ㄉㄚˋㄊㄤˊtáng西ㄒㄧˋㄐㄧˋ

  1. 玄奘編撰記述玄奘途中風土瞭解古代重要典籍譯本簡稱西域記」。

Great Tang Records on the Western Regions, travel record of Xuan Zang 玄奘[Xuan2 zang4], compiled by 辯機[Bian4 ji1] in 646
Titel eines Buches von Xuan Zang