ㄉㄚˋㄏㄨㄟˋhuì

  1. 大規模聚合集會書經·泰誓》:大會。」後漢書·一一·》:壇場濟水大會。」

  2. 盛大集會建言於是召集方人參與大會。」儒林外史·一回》:話說這個大會看見許多銀子心裡。」

  3. 團體政權組織權力機關國民大會我國政權機關負責審理憲法有關相關事宜」。

general assembly, general meeting, convention
congrès, assemblée générale, meeting, réunion
(群众性集会)​ Massenversammlung, Massenkundgebung , Mitgliederversammlung , (机关团体的大会)​ Plenartagung, Vollversammlung, Plenarsitzung, Plenum (S)​, Konferenz, Kongress, Tagung, Gipfel, Konferenz (S)​