ㄊㄧㄢtiānㄊㄞˊtái

  1. 神話中的仙境·白樸牆頭馬上·》:不是方丈蓬萊上天。」

  2. 參見天台縣

  3. 浙江省境內參見天台山

Mt Tiantai near Shaoxing 紹興, the center of Tiantai Buddhism 天台宗, Tiantai county in Taizhou 台州[Tai1 zhou1], Zhejiang
Tiantai (Ort in Zhejiang)​ (Eig, Geo)​