ㄊㄧㄢtiānㄊㄞˊtáiㄕㄢshān

  1. 浙江省天台縣仙霞嶺四面如一斗牛宿得名形勢懸崖飛瀑名勝佛教天台宗發源地

Mt Tiantai near Shaoxing 紹興[Shao4 xing1] in Zhejiang, the center of Tiantai Buddhism 天台宗[Tian1 tai2 zong1]
mont Tiantai