ㄊㄧㄢtiānㄨㄣˊwénㄒㄩㄝˊxué

  1. 研究天體位置大小運轉形態化學組成物理狀態演化科學一般天體測量學天體力學天體物理學

astronomy
astronomie
Astronomie (S, Astron)​, Himmelskunde (S)​, astronomisch (Adj)​