ㄊㄧㄢtiānㄏㄜˊ

  1. 天空星群··天河中原膏血。」銀河」。河漢雲漢

Milky Way, Tianhe district of Guangzhou city 廣州市[Guang3 zhou1 shi4], Guangdong
Voie Lactée, district Tianhe de Guangzhou
Milchstraße (S)​