ㄊㄞˋtàiㄅㄠˇbǎo

  1. 職官三公位次太傅恩寵頭銜實職書經·周官》: 太師太傅太保三公。」

  2. 廟祝巫師·書齋·》:神巫南方俚俗太保師人。」

  3. 僕役的的尊稱喻世明言··賣春》:官人樓上太保寬坐一等不要催促。」

  4. 綠林人物尊稱拍案驚奇·》:所有財物太保只是鞍馬衣裝須留歸途盤費則個。」

  5. 不良少年整天無所事事太保。」

Taibao or Taipao city in Chiayi county 嘉義縣[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan, a very high official in ancient China, juvenile delinquents
qqn de très haut placé dans la Chine ancienne, délinquants juvéniles
Taipao (Stadt in Taiwan)​ (Eig, Geo)​, Taibao; einer der drei höchsten Staatsräte; Staatsrat