ㄊㄞˋtàiㄈㄨˋ

  1. 職官三公位次太師太保輔助皇帝使無過漢書··東方》:蘧伯玉太傅詹事。」

  2. 輔導太子西漢太子太傅」。文選·賈誼·屈原》:太傅自得。」

Taifu; einer der drei höchsten Staatsräte; Staatsrat