ㄊㄞˋtàiㄆㄧㄥˊpíngㄊㄧㄢtiānㄍㄨㄛˊguó

  1. 清道咸豐年間洪秀全建立國家清道西元1843)​,洪秀全創立組織上帝道光西起義咸豐建立太平天國定都南京勢力西元1851~1864)​,曾國藩

Taiping Heavenly Kingdom (1851-1864)​
Révolte des Taiping
Taiping-Reich (1851-1864)​ (S)​