ㄊㄞˋtàiㄆㄧㄥˊpíngㄕㄥˋshèngˋshì

  1. 天下安定國家興盛時代兒女英雄傳·》:今日大爺你生太平盛世正當有為玉食錦衣高堂大廈妹妹不算美人不為嫫母。」兵連禍結

peace and prosperity (idiom)​
(expr. idiom.)​ paix et prospérité