ㄐㄧㄚˊjiáㄘㄥˊcéng

  1. 雙層中空東西皮箱夾層暗藏走私物品地方」、投機建商總會挑高夾層增加面積抬價求售。」

interval between two layers, double-layered, mezzanine
Zwischenschicht (S)​