ㄈㄥˋfèngㄔㄥˊchéng

  1. 承受敬詞左傳·》:奉承以來。」

  2. 諂媚討好他人京本通俗小說·觀音》:況且一路奉承回去。」儒林外史·》:自此以後果然許多奉承。」討好趨奉諂媚諂諛阿諛諷刺奚落挖苦

to fawn on, to flatter, to ingratiate oneself, flattery
flatter