ㄋㄩˇㄌㄨㄛˊluó

  1. 松蘿別名參見松蘿

  2. 古代詩歌中常菟絲女蘿纏繞比喻夫妻情人關係文選·古詩十九首·冉冉孤生》:新婚菟絲女蘿。」·李白白頭吟〉:使女?」