ㄖㄨˊˋㄓㄨㄥzhōngㄊㄧㄢtiān

  1. 好像太陽正當中熾熱光明比喻事物發展十分興盛地步威望如日中天。」如日方中」。

être au zénith, être au sommet de sa carrière
wie die Mittagssonne hoch am Himmel