ㄇㄧㄠˋmiàoㄑㄩˋㄏㄥˊhéngㄕㄥshēng

  1. 美妙意趣層出不窮文章語言美術作品稱讚

endlessly interesting (idiom)​, very witty
être plein d'esprit, d'humour fin, être spirituel
geistreich, humorvoll (Adj)​