+5 = 8 

ㄒㄧㄥˋxìng

  1. 表示個人所屬家族區別家族系統符號姓氏」、」、百家」。·杜甫哀王孫不肯姓名困苦。」··社長排門告示·〉:甚麼漢高祖。」

family name, surname
nom de famille
heißen (V)​, Familienname; Name; Zuname (S)​, Xing (Eig, Fam)​