ㄨㄟˇwěiㄉㄨㄣˋdùn

  1. 疲困儒林外史·三五》:山野不習車馬之勞兼之蒲柳之姿望秋先零長途不覺委頓。」聊齋志異··》:生平風霜委頓不堪旅舍。」疲勞委靡

augelaugt (Adj)​, ausgepowert (Adj)​, ermattet (Adj)​, ermüdet (Adj)​, erschöpft (Adj)​