+8 = 11 

ㄑㄩˇ​qǔ
語音

  1. 男子迎接女子過門成親」、老婆」、娶妻」。南朝·劉義慶世說新語·文學》:太尉。」

+8 = 11 

ㄑㄩˋ​qù
讀音

  1. )​讀音

to take a wife, to marry (a woman)​
épouser (une femme)​, prendre pour femme
jdm. zur Frau nehmen ( Heirat, Ehe )​ (V)​, eine Frau ehelichen ( Heirat, Ehe )​ (V)​, eine Frau heiraten ( Heirat, Ehe )​ (V)​