ㄋㄣˋnènㄐㄧㄤjiāng

  1. 河川嫩江省發源黑龍江省吉林省松花江會合松花江支流流域面積二十四九百平方公里」、」。

  2. 嫩江境內得名參見嫩江省

Nenjiang county in Heihe 黑河[Hei1 he2], Heilongjiang
Nenjiang (Ort in Heilongjiang)​ (Eig, Geo)​