ˋㄊㄧㄝˇtiě

  1. 文字便條簡帖恨海·》:仍舊幾個字帖碼頭要路說明我們已經南下。」

ˋㄊㄧㄝˋtiè

  1. 學習書法臨摹範本選用字帖練習書法第一步工作。」

copybook (for calligraphy)​
modèle d'écriture
Schönschreibheft, Schreibheft (S)​