ㄙㄨㄣsūnˊ

  1. 人名➊ ​ 孫武吳起精兵善用世人並稱➋ ​ 孫臏吳起孫臏孫武之後兵法吳起並稱

  2. 三國孫權建立吳國後人孫吳」。大吳」、東吳」。

Sunwu county in Heihe 黑河[Hei1 he2], Heilongjiang
Sunwu (Ort in Heilongjiang)​ (Eig, Geo)​