ㄓㄞˊzháiㄩㄢˋyuàn ​zhè

  1. 庭院住宅·張先·人家宅院人家宅院階下門外斜陽。」三國演義·第一》:設宴相待收拾宅院安下。」

house, house with a courtyard
maison (avec une cour)​
Haus mit einem Hof, Wohnhof (S, Arch)​