ㄙㄨㄥˋsòngㄊㄞˋtàiㄗㄨㄥzōng

  1. 帝號帝位改名太祖宋朝第二代皇帝吳越北漢北伐契丹邊患自此在位

Emperor Taizong of Song (Eig, Pers, 939 - 997)​