ㄒㄩㄢxuānㄉㄜˊ

  1. 宣揚漢書··張湯》:車騎將軍祿宿衛忠正宣德。」文選·張協·》:導氣宣德。」

  2. 美德晉書··后妃·皇后》:宣德 中闈徽音。」

  3. 明朝年號西元1426~1435)​。

Xuande Emperor, reign name of fifth Ming emperor Zhu Zhanji 朱瞻基[Zhu1 Zhan1 ji1] (1398-1435)​, reigned 1426-1436, Temple name 明宣宗[Ming2 Xuan1 zong1]
Empereur Xuande