ㄏㄞˋhàiㄙㄠˋsào

  1. 怕羞紅樓夢·三二》:記得咱們西邊暖閣晚上話兒那會子不害這會子怎麼害臊?」害羞」。腼腆害羞沒羞大方誇耀

to be bashful, to feel ashamed
avoir honte, se sentir honteux, être gêné, confus, timide
Verlegenheit (S)​, Verschämtheit (S)​