ㄐㄧㄚjiāㄓㄥˋzhèng

  1. 家庭事務管理工作儒林外史·第一》:小姐理家井井有條親戚無不稱羨。」

housekeeping
ménage, entretien ménager
Haushalt (S)​, Haushaltsführung (S)​, Haushaltung (S)​