ㄇㄧˋㄐㄧˊ

  1. 繁多集結密集如雲」、密集教學」、人口密集」。轆集匯集聚集麇集蟻集分散疏落疏散散布

密集
concentrated, crowded together, intensive, compressed
dense, concentré, serré, massé
zusammengedrückt, komprimiert, dicht (bevölkert)​, dichtgepackt, Ballungs- (S)​