ㄈㄨˋㄧㄡˇyǒu

  1. 錢財他生一個富有家庭。」豐足富饒富足富裕貧乏貧困貧窮清寒 2.缺乏

  2. 擁有富有才華。」

rich, full of
riche en, bien pourvu de, bien muni de
reich (Adj, Gesch)​