ˋㄧㄢˊyán

  1. 寄託比喻莊子·寓言》:寓言。」史記··老子韓非》:著書大抵寓言。」

  2. 淺近故事擬人手法表達哲理文學含有訓誨教育作用伊索寓言

fable
fable
Allegorie (S)​, Fabel (S, Lit)​