ㄋㄧㄥˊníngㄒㄧㄚˋxià

  1. 參見寧夏省

  2. 甘肅省設置位於寧夏省東南方隸屬甘肅省轄區寧夏中衛民國西套合併寧夏省

Ningxia Hui Autonomous Region, abbr. 寧[Ning2], capital Yinchuan 銀川[Yin2 chuan1]
Ningxia
Ningxia (Autonomes Gebiet in China)​ (Eig, Geo)​