ㄕㄣˇshěnㄨㄣˋwèn

  1. 法官警察機關審理案件案情有關當事人詳細查問拍案驚奇·》:知縣一干人犯當堂審問。」儒林外史·第一》:落下轎子審問。」審訊」。過堂鞫訊訊問

  2. 詳細查問·殺狗勸夫·》:嫂嫂門前婦女人家從來不夜出門審問分明。」

to interrogate, to examine, to question
interrogatoire, audience
Abfrage (S)​, Abfragen (S)​, Verhör (S)​, Vernehmung (S)​, verhören (V)​