ㄕㄣˇshěnㄌㄧˇ

  1. 審查處理金史·一一·本紀》:直言正殿減膳審理冤獄殿。」··蒞任·》:堂上公事審理詞訟賜顧聽事婉詞回覆。」

to hear (a case)​
régler (une affaire)​ après enquête, statuer, juger
Erkenntnis (S)​, Inquisition (S)​, Nachforschung (S)​, Verhandlung (S, Rechtsw)​, über ... verhandeln (V)​, erfahren, Bescheid bekommen (V)​, inquisitorisch (Adj)​