ㄒㄧㄝˇxiěˋ

  1. 書寫文字拍案驚奇·》:寫字難得難得!」

  2. 寫書紅樓夢·》:每日姊妹丫頭一處讀書寫字。」文明小史·二八》:西大哥有工夫寫字?』」

to write characters
écrire des caractères
schreiben (V)​