ㄓㄨㄢzhuānㄒㄧㄣxīnˋzhìˋzhì

  1. 專一心思貫徹意志孟子·告子》:使弈秋一人專心致志弈秋。」·陶宗儀輟耕錄··奚奴溫酒》:女流一事便能動專心致志。」屏氣凝神聚精會神全神貫注誠心誠意收視一心一意心不在焉心猿意馬神不守舍三心二意

with single-hearted devotion (idiom)​
mit ganzen Herzen bei etwas sein (V)​