ㄗㄨㄣzūnㄔㄨㄥˊchóng

  1. 尊敬推崇左傳·》:諸侯··翼戴天子尊崇王室。」··太祖本紀·》:經義尊崇。」敬服敬重崇敬愛戴冒瀆

to revere, to admire, to honor, to venerate
révérer, admirer, honorer, vénérer
ehren, verehren, vornehm (V)​