ㄗㄨㄣzūnㄓㄨㄥˋzhòng

  1. 敬重漢書·七八·》:師傅尊重。」儒林外史·》:老人家為人必定十分所以如此尊重報答。」恭敬輕慢輕蔑 1.鄙視藐視歧視無視

  2. 顯貴·陸賈新語·資質》:無過尊重。」

  3. 自重莊重西遊記·》:這個和尚越發尊重!」紅樓夢·》:雖然這裡到底老太太太太尊重。」恭敬輕慢輕蔑 1.鄙視藐視歧視無視

to esteem, to respect, to honor, to value, eminent, serious, proper
estimer, respecter, honorer, apprécier, faire grand cas de
Respekt, Würdigung, Wertschätzung (S)​, Rücksicht auf jdn nehmen (V)​, wertschätzen, schätzen, respektieren (V)​