ㄒㄧㄠˇxiǎo便ㄅㄧㄢˋbiàn

  1. 尿後漢書··方術·甘始》:容成婦人小便倒懸精氣不極大言。」

  2. 排尿漢書··張湯》:小便殿。」」、」。

to urinate, to pass water, urine
uriner, faire pipi, pisser, urine
austreten, urinieren, Wasser lassen